6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА

ИЗЛЕКУВАНЕТО НА СЛЕПОРОДЕНИЯ И като минаваше, видя един човек, сляп по рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша […]

Comments Off on 6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА Continue Reading →
samaritan_Thessalonike

5 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА

ИИСУС ХРИСТОС И САМАРЯНКАТА И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Иосифа. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус й казва: дай Ми […]

Comments Off on 5 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА Continue Reading →
umivane_nozete

5 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – ПРЕП. МАРИЯ ЕГИПЕТСКА

КОЯ Е СЛАВАТА НА ГОСПОД Когато бяха на път, възлизайки за Иерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни; следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванадесетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него: ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците; и […]

Comments Off on 5 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – ПРЕП. МАРИЯ ЕГИПЕТСКА Continue Reading →

4 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

КАКВОТО ПОСЕЕМ, ТОВА И ЩЕ ПОЖЪНЕМ Излезе сеяч да сее семе; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха; а други паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага; други пък паднаха между тръни; и израснаха тръните заедно със зърната и ги заглушиха; а други […]

Comments Off on 4 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ Continue Reading →

3 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

ИИСУС ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЯВА СИНА НА НАИНСКАТА ВДОВИЦА На другия ден Иисус отиваше в града, наречен Наин; и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града. Като […]

Comments Off on 3 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ Continue Reading →

3 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ–СВ. КРЪСТОПОКЛОННА

КРЪСТЪТ НА ИСТИНСКИЯ УЧЕНИК  И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, за вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. […]

Comments Off on 3 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ–СВ. КРЪСТОПОКЛОННА Continue Reading →
11.30_sv_Andrey_Simon_6v_ravenna

2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

ПРИЗОВАВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари; и казва им: вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отиде по-нататък, […]

Comments Off on 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА Continue Reading →

2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА

ТОМИНА НЕДЕЛЯ А вечерта в тоя ден, първи от седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус […]

Comments Off on 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА Continue Reading →

2 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ   И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото.И […]

Comments Off on 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ Continue Reading →
2 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

2 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

ИЗЦЕРЯВАНЕ НА ПАРАЛИЗИРАНИЯ В КАПЕРНАУМ След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото. И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица, и като не можеха да […]

Comments Off on 2 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА Continue Reading →